Právní porady občanům postiženým povodněmi

JUDr. Jindra Pavlová

V souvislosti s živelnou pohromou v České republice a střední Evropě tj. se záplavami a dalšími katastrofami jako poničení budov, vozovek, přerušení hromadné dopravy, telekomunikačního spojení , zásobování apod. Dochází přitom k těmto základním situacím :

Zaměstnanec se nemůže dostavit z místa svého bydliště do svého zaměstnání kvůli nepředvídatelnému přerušení nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků a nemá jinou možnost, jak místa zaměstnání dosáhnout.

Jedná se o důležitou osobní překážku na straně zaměstnance a zaměstnavatel je povinen po celou dobu trvání překážky poskytnout zaměstnanci volno bez náhrady mzdy. Pokud se bude jednat o zaměstnance s těžkým poškozením na zdraví, který užívá nehromadných dopravních prostředků ( např. osobní automobil, speciální autobusové linky pro tělesně postižené) , je zaměstnavatel povinen poskytnou mu volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den.

V odůvodněných případech může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci další pracovní volno bez náhrady mzdy. Takovými případy bude nepochybně poničené obydlí, evakuace, starost o rodinné příslušníky, řešení osobních, rodinných a majetkových záležitostí , které nelze vyřizovat mimo pracovní dobu .

Zaměstnavatel umožní zaměstnanci zameškanou pracovní dobu napracovat , pokud tomu nebrání vážné provozní důvody. Zaměstnanec má možnost po dohodě se zaměstnavatelem řešit neplacené volno čerpáním dovolené.

Zaměstnanec by měl dle svých faktických a technických možností a s ohledem na konkrétní situaci v místě bydliště a lokalitě , podat zaměstnavateli zprávu o předpokládané délce čerpání neplaceného volna ( nebo dovolené) a okolnostech, které mu brání dostavit se do místa výkonu práce.

Zaměstnavatel nemůže v důsledku záplav přidělovat práci zaměstnancům dle pracovní smlouvy a nemůže ani zaměstnance převést na jinou práci.

Jedná se o tzv. jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele v důsledku živelné pohromy apod. ( pozor ! nejedná se o prostoje v důsledku např. výpadku elektrické či jiné energie, zásobování apod. a nepříznivých povětrnostních jevů jako deště, mráz, vítr apod.) . Zaměstnanci náleží volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku. V daném případě nemůže zaměstnavatel nutit zaměstnance čerpat dovolenou nebo neplacené volno.

Zaměstnavatel nemůže v důsledku záplav přidělovat práci zaměstnancům dle pracovní smlouvy, ale může zaměstnance bez jejich souhlasu převést na jinou práci na nezbytně nutnou dobu, pokud je to třeba k odvrácení živelní události nebo jiné hrozící nehody nebo ke zmírnění jejich bezprostředních následků.

Zaměstnavatel musí přihlížet k tomu, aby práce byla pro zaměstnance vhodná vzhledem ke schopnostem a zdravotnímu stavu zaměstnance a případně kvalifikaci. Zaměstnavatel musí převedení na jinou práci se zaměstnancem předem projednat. Pokud byla uzavřena písemná pracovní smlouva, je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci písemné potvrzení o převedení na jinou práci, důvodech a době trvání. Pokud zaměstnanci vznikne převedením na jinou práci nárok na nižší mzdu, přísluší mu doplatek nejméně do výše průměrného měsíčního výdělku po celou dobu převedení. Je třeba však zdůraznit, že záplavy a živelné pohromy jsou výjimečné události a že je třeba každou situaci řešit citlivě a individuálně. Pokud bude zaměstnanec postižen např. na majetku a ocitl se v těžké životní situaci a řeší své nejzákladnější potřeby bydlení apod. nebude vhodné resp. možné ho převést na jinou práci, neboť by to bylo v rozporu s dobrými mravy a se zákoníkem práce, kde je přímo upraveno, že nikdo nesmí zneužívat svých práv a povinností na újmu jiného účastníka pracovněprávního vztahu . V takovém případě budou mít zcela nepochybně přednost potřeby zaměstnance řešit následky povodní před potřebami zaměstnavatele.