RADA ČESKÉHO ROZHLASU

Zpráva o výsledcích hospodaření Českého rozhlasu
za rok 1999

1. Úvod

Výroční zpráva vychází z konečných výsledků hospodaření Českého rozhlasu za rok 1999. Správnost a průkaznost vedení účetnictví byla ověřena účetním auditem a daňovými poradci. Účetní audit hospodaření Českého rozhlasu za rok 1999 provedla firma PricewaterhouseCoopers. Výrok auditora bez výhrad tvoří přílohu této zprávy. Při sestavování daňového přiznání byla provedena kontrola hospodaření z hlediska jednotlivých daní platných v České republice. Přiznání sestavila a kontrolu provedla firma Kocián, Šolc, Balaštík. V metodice sestavení zprávy je položen důraz na možnost vzájemného srovnávání, zejména pak se skutečností roku 1998.

2. Vývoj ekonomiky v Českém rozhlasu

Rozpočet pro rok 1999, stejně jako v předchozím roce, byl sestaven jako vyrovnaný, a to podle aktualizovaných Pravidel ekonomického řízení. Celkové náklady a výnosy tedy měly stejnou úroveň.

3. Základní výsledek hospodaření

údaje v tis. Kč

rozpočet

skutečnost

odchylka

odchylka v %

celkové náklady

1 611 662

2 873 404

- 1 261 742

- 78,3

celkové výnosy

1 611 662

1 990 620

378 958

23,5

hospodářský výsledek

0

- 882 784

- 882 784

X

* Ve sloupci odchylka je uvedena procentuální odchylka skutečnosti od plánu. Kladná čísla udávají u nákladů procenta úspory, u výnosů procento vyšší tvorby výnosů. Záporná čísla udávají u nákladů procento překročení plánu, u výnosů pak procento nenaplnění plánu.

Ve výše uvedených výsledcích hospodaření jsou zahrnuty veškeré účetní operace loňského roku, a to i prodej RS Pankrác. Jelikož se jednalo o netypickou jednorázovou záležitost, spojenou s daným rokem, uvádíme dále pro větší vypovídací schopnost i výsledky očištěné o vliv prodeje tak, aby byly porovnatelné s předchozími obdobími a hodnotitelné i ve vztahu k rozpočtu na rok 1999, ve kterém není očekávaný prodej zahrnut.

Ve skutečných nákladech roku 1999 je zaúčtována účetní hodnota prodaného rozhlasového střediska Pankrác ve výši 1 289 mil. Kč. Většinu tohoto majetku získal Český rozhlas při svém vzniku na základě zákona bezplatně od státu. Z tohoto důvodu se neprojevila vysoká účetní ztráta na likviditě ČRo . Ve výnosech se prodej rozhlasového střediska Pankrác projevil částkou 270,5 mil. Kč.

Výsledek hospodaření očištěný o prodej RS Pankrác :

rozpočet skutečnost odchylka
absolutní v %
náklady 1 611 662 1 584 725 - 26 937 1,7
výnosy 1 611 662 1 720 109 - 108 447 6,7
hospodářský výsledek 0 - 135 384 - 135 384 x

Z běžného hospodaření Českého rozhlasu byl tedy vytvořen zisk ve výši 135 mil.Kč, a to jak úsporou nákladu (27 mil. Kč, tj. 1,7 %), tak zejména vyšší tvorbou výnosů (o 108 mil. Kč, tj. 6,7 %).

Podrobnější zhodnocení nákladů a výnosů je uvedeno v odstavcích 4 a 5 dále potom v první části tabulkových příloh.

Při porovnání meziročního vývoje nákladů a výnosů v letech 1998 a 1999 jsou patrné následující trendy. Mírný nárůst nákladů nepokrývá plně inflační trendy a již zachycuje první dopady zpřísněného hospodaření se svěřenými zdroji u jednotlivých divizí. Výrazné zvýšení výnosů ve sledovaném období je důkazem lepšího využívání omezeného prostoru daného charakterem činnosti Českého rozhlasu.

a/ Hospodaření roku 1998 a 1999

skutečnost roku 1998 skutečnost roku 1999 meziroční nárůst
externí celkové externí celkové externí v % celkové v %
náklady 1 472 455 1 556 215 2 795 760 2 873 404 89,9 84,6
výnosy 1 624 958 1 708 718 1 912 976 1 990 620 17,7 16,5

b/ Hospodaření roku 1998 a 1999 bez zachycení dopadu prodeje RS Pankrác

skutečnost roku 1998

skutečnost roku 1999

meziroční nárůst

externí

celkové

externí

celkové

externí v %

celkové v %

náklady

1 472 455

1 556 215

1 507 081

1 584 725

2,4

1,8

výnosy

1 624 958

1 708 718

1 642 465

1 720 109

1,1

0,7

4. Vývoj nákladů

údaje v tis. Kč rozpočet skutečnost odchylka v %
náklady na vysílání

353 135

316 997

10,2

poplatek za inkaso

113 004

96 538

14,6

honoráře a poplatky organizacím

45 967

52 500

-14,2

zpravodajství agentur

16 774

16 137

3,8

záznamový materiál

8 405

6 319

24,8

ostatní materiál

21 917

22 556

-2,9

služby

139 149

164 260

-18,0

energie

15 479

12 655

18,2

opravy a udržování

15 453

15 627

-1,1

cestovné

13 384

11 647

13,0

osobní náklady celkem

523 114

518 110

1,0

odpisy

87 359

96 371

-10,3

ostatní náklady

163 108

1466 043

-798,8

externí náklady celkem

1 516 248

2 795 760

-84,4

vnitropodnikové náklady celkem

95 414

77 644

18,6

náklady celkem

1 611 662

2 873 404

-78,3

Celkové výsledky ukazují pozitivní dopady opatření, která směřovala k úspoře nákladů. Konkrétním důkazem je hlavně desetiprocentní úspora v nákladech na vysílání, což představuje ve finančním vyjádření 36 mil. Kč.

Nižší náklady na inkasné poplatků jsou výsledkem složitého jednání při uzavírání nové smlouvy s monopolním výběrčím, Českou poštou, kdy se podařilo dosáhnout příznivějšího poplatku za výběr koncesí u právnických osob. Ale bohužel se na nižším inkasném podílí i stále klesající počet evidovaných poplatníků.

Vyšší čerpání honorářů placených organizacím je u plateb za OSA (2,3 mil. Kč), DILIA (1,4 mil. Kč) a Intergram (2,7 mil. Kč). Zvýšení čerpání u OSA je důsledkem dosažení vyšších výnosů (odměna je počítaná v procentech z dosažených výnosů z rozhlasových poplatků, reklamy a vysílání do zahraničí), u DILIA a Intergram je to zapříčiněno vyšším čerpáním autorských uměleckých pořadů.

údaje jsou uvedeny v tis. Kč

plán

skutečnost

rozdíl

rozdíl v %

honoráře placené organizacím

7 127

1 556

-5 571

78,2

honoráře placené zprostředkovatelům

895

6 531

5 636

-629,7

honoráře zastupující agentuře

0

26

26

x

DILIA

692

2 123

1 431

-206,8

OSA

20 264

22 544

2 280

-11,3

AURA - PONT

15

160

145

-966,7

INTERGRAM

14 810

17 541

2 731

-18,4

ostatní

2 164

2 019

-145

6,7

CELKEM

45 967

52 500

6 533

-14,2

Dvoumilionová úspora ve spotřebě záznamového materiálu je signálem o lepším využívaní techniky a hospodárnějším přístupu.

Ve mzdové oblasti se daří držet poměrně stabilní vývoj. Výše koncesionářského poplatku neumožňuje reagovat na plošné požadavky zaměstnanců tlumočené odborovou organizací. Celkové osobní náklady jsou v porovnání s rozpočtem nižší o 1% s tím, že ve mzdových nákladech došlo k navýšení nákladů o 0,4% oproti rozpočtu. Meziroční nárůst činil 4,4%. V hodnoceném období se podařilo dosáhnout příznivějšího vývoje v oblasti přímo placených honorářů zastavením nárůstů z minulých období.

V položce služby byly oproti plánu překročeny náklady na reciproční propagaci o 39,9%. Tento jev není vítán, jelikož pro Český rozhlas vytváří nepříznivou situaci při výpočtu odvodu DPH, mnohdy je ale jedinou cestou k získání partnerů. Nájemné stouplo o 31,3%, v porovnání s předchozím rokem byla spíše podhodnocena rozpočtovaná částka. Služby propagace byly o 20,3% vyšší než rozpočtovaná hodnota, přesto o téměř 2 mil. Kč nižší než v roce předchozím. Téměř 100% nárůst v položce provize za obstarání reklamy je v podstatě záležitostí účetní. Náklady na obstarání reklamy od firmy IP nebyly v duchu zavedeného způsobu vykazování rozpočtovány. O tuto provizi byly snižovány výnosy z reklamy (do výnosů byla účtována pouze čistá výše příjmů z reklamy). V druhém pololetí roku 1999 se podařilo dosáhnout dohody s IP o změně způsobu fakturace příjmů z reklamy a provize, čímž došlo k narovnání stavu. Nákup externích pořadů vzrostl o 14,6%, což v korunovém vyjádření představuje hodnotu 478 tis. Kč. Náklady na reciproční propagaci a provize za obstarání reklamy souvisí s vyšší tvorbou výnosů, kterými jsou kryty.

Překročení v položce odpisy je tvořeno tvorbou opravných položek k pohledávkám ve výši 2,6 mil. Kč a vyšším čerpáním výdajů za drobný hmotný investiční majetek. Jednalo se zejména o nákup vybavení nábytku do nového studia v Hradci Králové.

Finanční náklady jsou tvořeny neplánovanými náklady pojištění při zahraničních služebních cestách, účastnickými poplatky za mezinárodní přenosy v rámci EBU a kursovými ztrátami.

Při plánování byla v položce ostatních nákladů zahrnuta centrální rezerva ve výši 41 103 tis. Kč na krytí investičních potřeb. Ve skutečnosti do položky ostatních nákladů jsou zahrnuty i účetní náklady na prodej RS Pankrác (zůstatková hodnota ve výši 1 289 mil. Kč).

Při hodnocení hospodaření jednotlivých divizí je pro Český rozhlas jako celek důležité dodržení celkové rozpočtované částky s tím, že jednotlivé divize mají možnost přesunu mezi jednotlivými položkami rozpočtu podle konkrétní situace. Až na dvě divize skončilo hospodaření jednotlivých divizí s úsporou.

Jednou z nich je Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který měl za rok 1999 vyšší náklady za veřejné koncerty a vystoupení. S tím jsou spojené náklady na přepravu a honoráře placené zprostředkovateli za zajištění vystoupení externích umělců.

Studio Hradec Králové mělo povolené překročení nákladů až o 5,2 mil. Kč v souvislosti s dostavbou a vybavením nové budovy ČRo. Hospodářský výsledek běžného hospodaření studia tak tvoří úsporu téměř 1 mil. Kč.

5. Vývoj výnosů

údaje v tis. Kč

rozpočet

skutečnost

rozdíl v %

rozhlasové poplatky

1 360 644

1 355 769

-0,4

reklama

29 616

45 465

53,5

sponzoring

32 710

64 444

97

tržby z vydavatelské produkce

4 465

5 685

27,3

písničky na přání

6 150

5 854

-4,8

vysílání do zahraničí

55 000

53 930

-1,9

ostatní výnosy

62 545

382 129

511

externí výnosy celkem

1 551 130

1 912 976

23,3

vnitropodnikové výnosy celkem

60 532

77 644

28,3

výnosy celkem

1 611 662

1 990 620

23,5

Pokles ve výnosech z rozhlasových poplatků byl zaviněn provozními problémy České pošty při přechodu na nové zpracování výběru poplatků (SIPO 2000). Díky činnosti oddělení rozhlasových poplatků nedochází i přes trvalé snižování evidovaných poplatníků k výraznému poklesu výše skutečně vybraných rozhlasových poplatků.

Za rok 1999 došlo k poklesu počtu evidovaných rozhlasových přijímačů o 17 tis. kusů, což představuje 0,53%. Zvážíme-li (po odečtení příjmů z prodeje RS Pankrác), že rozhlasové poplatky tvoří 83% celkových výnosů Českého rozhlasu, jedná se o znepokojivý problém (viz dále).

Rozdíl mezi plánem a skutečností u položek reklama a sponzoring vznikl plánováním těchto výnosů v době, kdy ze strany IP ještě nebyly k dispozici potřebné údaje. Porovnáme-li meziroční vývoj výnosů z reklamy, došlo v roce 1999 oproti předchozímu roku k 5,9% poklesu a u sponzoringu naopak k 26,4% nárůstu výnosů.

V ostatních výnosech je obsaženo 270,5 mil. Kč za prodej RS Pankrác (tyto výnosy nebyly vůbec plánovány) a dále pak 66 mil. Kč za část smluvní pokuty za neuskutečněný prodej RS Pankrác z ledna 1999, kterou Český rozhlas obdržel v roce 1998, ale s ohledem na účetní postupy musela být tato položka časově rozlišena.

6. Majetkové účasti Českého rozhlasu

Český rozhlas vlastní 5.969 kusů akcií společnosti Radioservis a.s., což představuje 100% podíl na základním jmění společnosti. Nominální hodnota jedné akcie činí 1.000,- Kč. Cena pořízení akcií činila 8.297 tis. Kč. Tržní hodnotu akcií není možno stanovit, protože se jedná o veřejně neobchodované cenné papíry. K převodu došlo v dubnu roku 1996.

Auditorský výrok za rok 1999 byl bez výhrad. Společnost tedy postupovala dle platných právních předpisů a předložené výsledky věrně zobrazují majetek, závazky a vlastní jmění společnosti.

O hospodaření společnosti Radioservis (dále jen společnost) v roce 1999 vypovídá nejen dosažený zisk ve výši 280 tis. Kč, ale i roční cash flow, kdy finanční hotovost na počátku roku činila 872 tis. Kč a hotovost na konci roku byla již ve výši 3.947 tis. Kč. V hospodaření se projevil především převod činností spojených s vydavatelstvím Českého rozhlasu na společnost. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb společnosti se zvýšily o 30% (tj. o 9.634 tis. Kč).

7. Komentář k rozhlasovým poplatkům - příloha č. II.

V příloze č. II. jsou posuzovány poplatky ne z hlediska výnosů a nákladů, ale především z hlediska vývoje počtu evidovaných přijímačů a následného toku hotovosti.

Při výběru rozhlasových poplatků i při styku s poplatníkem se jeví jako problematické zákonné ustanovení o povinnosti výběru a vedení evidence Českou poštou. Problematická je především kvalita předávaných dat od České pošty, cena za jejich zpracování, doba převodu finančních prostředků.

Ve smlouvě s Českou poštou jsou striktně definovány způsoby úhrady rozhlasových poplatků. U obyvatelstva je možná úhrada pouze formou SIPO, což mnoho poplatníků považuje jako svazující a je zájem o jiný, přímý způsob úhrady bez spoluúčasti České pošty.

Kontakt s poplatníky se zlepšil po zavedení oddělení rozhlasových poplatků přímo v Českém rozhlase. Český rozhlas si vede na základě podkladů od České pošty v podstatě podvojně evidenci poplatníků Důsledkem toho má ČRo podrobnější informace pro vymáhání dlužných poplatků. Nově vzniká i možnost porovnávání databází (například souboru evidovaných poplatníků vůči souboru potencionálních poplatníků). Po dokončení zpracování fyzické evidence (formuláře přihlášek, změnových dokladů a odhlášek) bude mít Český rozhlas i rozhodující doklady potřebné k soudnímu vymáhání dlužných poplatků. V současné době využívá k vymáhání dlužných poplatků klasického upomínkového řízení a pokud není úspěšné, předává se dlužná částka k vymáhání specializované firmě.

Jak bylo podotknuto výše, evidovaný počet rozhlasových přijímačů průběžně klesá. (Celkový počet evidovaných přijímačů v porovnání leden – prosinec 1999 poklesl o 0,5 %, což představuje pokles o 17 tis. kusů přijímačů). Pokles se snaží Český rozhlas zastavit cílenými akcemi, prováděnými ve spolupráci s Českou poštou a především s Českou televizí, která se potýká se stejnými problémy.

Na počátku roku 1999 proběhla rozsáhlá přesvědčovací akce s cílem zvýšit počet rozhlasových poplatníků v domácnostech. Dopad kampaně se projevil nárůstem počtu evidovaných přijímačů v prvním pololetí. Kulminace nárůstu proběhla v měsíci květnu a červnu. Porovnáme-li počet evidovaných přijímačů u fyzického obyvatelstva za období leden – červen 1999, vidíme nárůst o 0,5 %, což přestavuje cca 14 tis. přijímačů. Od měsíce července začal opět počet evidovaných přijímačů u fyzického obyvatelstva klesat a v měsíci prosinci již byl stav o 0,14 % nižší než v lednu (cca 4 tis. přijímačů). Průměrný počet přijímačů za rok 1999 u obyvatelstva činil 2.783 tis. kusů, což představuje o 0,4 % méně než činil průměr roku 1998 (10 tis. kusů). Bohužel platná zákonná úprava pro výběr poplatků nedává Českému rozhlasu mnoho možností ověřit, zda ten, kdo odhlašuje rozhlasový přijímač postupuje dle zákona. Stejný problém je i při prosazování sankcí. Problém je i ve výkladu, kdy je skutečně domácnost povinna přihlásit rozhlasový přijímač. Navíc se začíná objevovat u poplatníků názor, že raději odhlásí rozhlasový přijímač a ponechají si evidován televizní přijímač, protože mají pocit, že lze jeho existenci prokázat lépe, a to i technickými prostředky. Pokles poplatníků je mnohdy důsledkem snížené koupěschopnosti u některých vrstev obyvatelstva.

U právnických osob a fyzických osob podnikajících mírně vzrostl počet evidovaných přijímačů pouze v měsíci únoru, poté postupně klesal. Celkový pokles mezi lednem a prosincem roku 1999 činil 1,8 % (cca 7 tis. přijímačů). Na snížený stav evidovaných přijímačů u právnických osob mělo vliv zpřesnění evidence ze strany Českého rozhlasu, které vyřadilo chybně evidované poplatníky, zemřelé poplatníky, neexistující firmy, chybný počet evidovaných přijímačů, tedy chyby v evidenci České pošty. Podotýkáme, že za tyto přijímače Český rozhlas nedostával hotovost, na druhé straně musel za Českou poštou evidované poplatníky hradit náklady na vedení evidence České poště. Důsledkem akce tedy nebyl pokles příjmů, ale snížení nákladů na výběr.

Poněkud překvapující vývoj pokračuje u evidence osvobozených poplatníků z titulu zdravotního omezení nebo nízké úrovně příjmů. Pokles mezi lednem a prosincem roku 1999 činil 18,4 %. (5,6 tis. kusů). Důvody tak výrazného poklesu jsou těžko specifikovatelné.

Pokles evidovaných přijímačů od obyvatelstva měl dopad i na vybíranou výši poplatků, kterou se částečně podařilo kompenzovat výběrem pohledávek především od právnických osob. Na konci roku 1999 přecházela Česká pošta na nový projekt výběru poplatků formou spojeného inkasa plateb obyvatelstva 2000. V průběhu přechodu na nový projekt se projevily technické problémy ze strany České pošty, jejichž dopad se projevil nevybráním cca 10 mil. korun z rozhlasových poplatků. Přibližně polovinu z uvedené částky Česká pošta Českému rozhlasu poukázala v lednu 2000. Zbylých cca 5 mil. si musí Český rozhlas vymoci jako pohledávky přímo po poplatnících.

8. Rozhlasové středisko Pankrác

Zvláštní kapitolou hospodaření roku 1999 byly operace související s rozhlasovým střediskem Pankrác. Český rozhlas při svém vzniku mimo jiné získal do majetku nedostavěný objekt rozhlasového střediska Pankrác, jehož celková účetní hodnota činila k 31. prosinci 1998 v úhrnu 1 285 138 tis. Kč. Bývalé vedení zvážilo eventuální náklady, nutné na dostavbu a provozování uvedeného areálu, a rozhodlo o zastavení výstavby a prodeji stanoviště.

Český rozhlas uzavřel na základě výsledků soutěže v roce 1997 smlouvu o prodeji tohoto objektu za prodejní cenu 550 mil. Kč se společností Park Plaza Private Ltd. S ohledem na skutečnost, že nebyly plněny podmínky smlouvy v ustanoveních, týkajících se plateb, byl v lednu 1999 firmě Park Plaza Private Ltd. doručen dopis s oznámením o odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy bylo provedeno k datu 4. ledna 1999 a veškeré částky uhrazené firmou Park Plaza Private Ltd. propadly ve prospěch Českého rozhlasu jako smluvní pokuta (celkem 70 577 tis. Kč). Částka 4 456 tis. Kč byla zaúčtována do výnosů roku 1998 jako smluvní úroky za toto období a částka 66 121 tis. Kč přísluší do finančních výnosů roku 1999. Následně bylo o prodeji rozhlasového střediska Pankrác jednáno s firmou Real-Estade. Ani tato jednání nebyla úspěšná, a proto v dubnu 1999 vyhlásil generální ředitel Českého rozhlasu novou obchodní soutěž na prodej areálu Pankrác. Základní přehled informací o veřejné obchodní soutěži na prodej RS Pankrác je v I. části Výroční zprávy Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 1999 v příloze IV.

V souladu s výsledky této soutěže v červnu 1999 uzavřel generální ředitel se souhlasem Rady Českého rozhlasu kupní smlouvu s firmou ECM Radio Plaza, a. s., která odkoupila nedostavěný objekt rozhlasového střediska Pankrác za smluvní cenu v celkové výši 270 511 tis. Kč. Tato byla postupně hrazena tak, že poslední část platby byla připsaná na účet Českého rozhlasu dne 30. prosince 1999.

Část takto získaných prostředků je uložena ke krytí povinných plateb, spojených s prodejem, jako je např. daň z převodu nemovitostí. Část je určena na krytí potřeb vzniklých s připravovanou opravou a rekonstrukcí historické budovy.

9. Rekonstrukce budovy Českého rozhlasu na Vinohradské ulici

V době přípravy podkladů pro výstavbu studiového domu v Římské ulici byla zpracována studie na opravu a rekonstrukci historické budovy Českého rozhlasu na Vinohradské ulici. Nutnost její realizace je dána celkovým stavem budovy, jejím stářím a minimalizací oprav v době výstavby rozhlasového střediska na Pankráci. Odhad celkových nákladů byl tehdy stanoven na 640 mil. Kč. Od roku 1997 využívá Český rozhlas zákonné možnosti vytváření daňově uznatelné rezervy na opravy a postupně po 28 mil. Kč ročně v letošním roce dosáhneme konečné výše 112 mil. Kč.

Skutečná tržba z prodeje rozhlasového střediska přinutila vedení Českého rozhlasu k přehodnocení přístupu k rekonstrukci budovy. V současné době se zpracovává nový návrh, který má respektovat krizová místa budovy jako jsou např. rozvodné sítě se zřetelem na výrazně omezené zdroje na opravu a rekonstrukci. Samotná realizace bude prováděna v duchu obecných zásad, platných v Českém rozhlasu. To znamená, že výběr dodavatelů je vždy realizován na základě řádných smluvních vztahů, které jsou uzavírány s vítězi výběrových řízení, vypsaných generálním ředitelem. Definitivní rozhodnutí o rozsahu prováděných prací a jejich finanční náročnosti bude znám při schvalování rozpočtu na rok 2001 a plánu investiční výstavby na léta 2001 až 2003.

10. Inventarizace majetku

S cílem zkvalitnit hospodaření s majetkem a zpřesnit evidenci při jeho pořizování, užívání a vyřazování a v souladu se zákonnými ustanoveními jsou v Českém rozhlasu prováděny každoročně inventury majetku a porovnávání jejich výsledků s evidenčním stavem. Výsledky poslední inventarizace jsou uvedeny v příloze.

Výrazný pohyb majetku v souvislosti se stěhováním, nově pořizovaná poměrně nákladná technika ve studiovém domě a výsledky inventarizace posledních období přiměly vedení Českého rozhlasu k přijetí opatření, vedoucích k revizi stávající vnitřní legislativy dané oblasti s cílem její aktualizace, zpřehlednění a odstranění nedostatků.

11. Divize Českého rozhlasu 6 - Svobodná Evropa

V roce 1999 pokračovala v souladu se smlouvou z roku 1996 spolupráce mezi Českým rozhlasem, Radio Svobodná Evropa, Deutsche Welle, BBC, Hlasem Ameriky RFE/RL. Jejím výsledkem je dvacetihodinové vysílání Českého rozhlasu na přidělených frekvencích.

Český rozhlas v rámci uvedeného smluvního vztahu financuje provozní náklady divize ČRo 6 včetně mezd a honorářů jejich zaměstnanců a externích spolupracovníků. Tyto náklady dosahují výše kolem 20 mil. Kč za rok.

RFE/RL se v duchu smlouvy podílí na finacování satelitních přenosů. Navíc ročně platí Českému rozhlasu téměř 10 mil. Kč na podkladě přeúčtování nákladů na vysílání na Slovensko.

12. Divize Českého rozhlasu - Radio Praha, vysílání do zahraničí

Již tradičně byla i pro rok 1999 uzavřena smlouva o realizaci vysílání do zahraničí mezi Českým rozhlasem a Ministerstvem zahraničí. Posunem vpřed je jmenování předsedy Rady Českého rozhlasu ministrem do Konzultační rady ministerstva.

Financování provozu zmíněné divize je striktně odděleno od čerpání koncesionářských poplatků. Pravidelně čtvrtletně předkládá Český rozhlas předběžné vyúčtování daného období a podle toho jsou přidělovány prostředky k jeho financování. Konečné vyúčtování je prováděno po skončení kalendářního roku. Prostředky jsou poskytnuty za sledované období ve skutečné výši jejich čerpání.

Správnost využití přidělených prostředků byla potvrzena výsledky kontroly příslušného odboru Ministerstva financí právě v roce 1999.

Určité problémy z minulosti, zejména nejistota na počátku roku s ohledem na konečný termín podpisu smlouvy byly v letošním roce minimalizovány. Naopak Ministerstvo zahraničí přivítalo iniciativu rozšířit vysílání o ruskou verzi a vytvořilo k tomu zdroj navýšením ceny služby.

13. Závěr

Náznaky pozitivních prvků v hospodaření Českého rozhlasu, které se projevily závěrem roku 1999, jsou výsledkem důsledných přístupů k hospodárnosti a k péči o svěřené hodnoty v celé struktuře organizace. Vedení Českého rozhlasu s plnou podporou Rady je rozhodnuto v tomto kurzu pokračovat. (Spolu s kontrolní činností, s opatřeními směřujícími racionalizovat režijní činnosti a programovou tvorbu i další aktivity Českého rozhlasu, se ukazuje jako potřebné na příklad připravit některé normativy spotřeby času a dalších vstupů na jednotlivé typy programů).

Praha, 29. října 2000

Za Radu Českého rozhlasu
Richard  S e e m a n n  v.r.
předseda