Zápis ze 14. zasedání Rady Českého rozhlasu
konaného dne 30. října 2002 v budově ČRo - SEVER v Ústí n/Labem

Přítomní: Richard Seemann, Michal Prokop, Milan Uhde
členové předsednictva,
Milan Blažek, Ervín Kukuczka, Michal Pavlata, Lenka Procházková,
Maria Ptáčková, Bohuš Zoubek;
Sekretariát: Hana Vágnerová,
Hosté: ing. Václav Kasík, generální ředitel;

Členové Rady navštívili v doprovodu generálního ředitele ing. Kasíka a ředitele ČRo SEVER ing. Müllera prostory pro vysílání ČRo v Liberci a prohlédli si hrubou stavbu nového sídla ČRo v Liberci.

Návrh programu
1. Schválení programu;
2. Usnesení o zasedáních předsednictva Rady v měsíci říjnu;
3. Usnesení o neveřejné části schůze;
4. Usnesení o dokončení losování funkčního období členů Rady Michala Pavlaty a Lenky Procházkové;
5. Schválení komise pro přípravu novely zákona o ČT a ČRo a člena Rady zastupujícího v komisi pro přípravu mediálních zákonů na Ministerstvu kultury;
6. Schválení rozpočtu Rady Českého rozhlasu na rok 2003;
7. Usnesení Rady o přijetí kandidatury Mgr.Miroslava Skoupého na člena Dozorčí komise Rady;
8. Schválení zásad pro expertizu vysílání ČRo 6 CEMESem;
9. Schválení doporučení jmenného seznamu pro programovou konferenci o ČRo a zástupce Rady na její zasedání;
10. Usnesení k plnění programových a ekonomických činnosti Českého rozhlasu za 2Q 2002;
11. Usnesení k výsledkům Prix Bohemia Radio;
12. Usnesení k zpravodajskému zajištění summitu NATO Českým rozhlasem;
13. Usnesení k rekonstrukci ČRo;
14. Stanovisko Rady ke stížnosti Svědků Jehovových;
15. Stanovisko k žádosti vedoucího katedry veřejné správy a regionálního rozvoje
VŠE doc. Dr. Wokouna o poskytnutí studijních materiálů studentce VŠE Národohospodářské fakulty M. Křížové;
16. Usnesení o příštím zasedání Rady Českého rozhlasu;

Neveřejná část zasedání :
17. Stanovisko Rady ke stížnosti p.Karla Moudrého;
18. Schválení pronájmu v Českých Budějovicích;
Program byl hlasováním schválen.

Usnesení 72/02
Rada ČRo schválila jednání svého předsednictva ze dne 2. října 2002
Hlasování: 9 pro
Usnesení 73/02
Rada ČRo schválila jednání svého předsednictva ze dne 9. října 2002
Hlasování: 9 pro
Usnesení 74/02
Rada ČRo schválila jednání svého předsednictva ze dne 16. října 2002
Hlasování: 9 pro
Usnesení 75/02
Rada ČRo schválila jednání svého předsednictva ze dne 23. října 2002
Hlasování: 9 pro
Usnesení 76/02
Rada ČRo schválila, že projednávání bodů 17 a 18 programu dnešního zasedání bude neveřejné vzhledem k tomu, že se jedná o skutečnosti chráněné zákonem.
Hlasování: 9 pro
Usnesení 77/02
V souladu s článkem V. bodu 4 Jednacího řádu Rady ČRo zbylí členové Rady, kteří nelosovali na zasedání Rady dne 25. 9. 2002 (usnesení 60/02) losovali o délku funkčních období takto :
2 roky - Lenka Procházková
4 roky - Michal Pavlata
Losování provedla volební komise zvolená na zasedání Rady dne 25. 9. 2002 unesením 59/02.
Hlasování: 9 pro
Usnesení 78/02
Rada Českého rozhlasu jmenovala komisi pro přípravu nových mediálních zákonů v tomto složení:
Michal Prokop předseda komise, současně člen komise pro přípravu mediálních zákonů na Ministerstvu kultury,
ing.Josef Cincibus ekonomický expert Rady
JUDr. ing. Srnec po dohodě s právnickou kanceláří zastupující Radu ČRo
Současně Rada vzala na vědomí, že za Český rozhlas bude v komisi zastoupen generální ředitel ČRo ing.Václav Kasík a vedoucí kanceláře generálního ředitele ing.Křivka.
Na základě vzájemné dohody budou postupovat členové komise za Radu i ČRo ve vzájemné spolupráci na přípravě mediálních zákonů.
Hlasování: 9 pro
Usnesení 79/02
Rada Českého rozhlasu schválila po projednání s ekonomkou kanceláře generálního ředitele Ing. Hajnou svůj rozpočet na rok 2003. Současně Rada vzala na vědomí plnění rozpočtu Rady ČRo za období leden - září 2002.
Hlasování: 9 pro
Usnesení 80/02
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí kandidaturu Mgr. Miroslava Skoupého na člena Dozorčí komise Rady. Zaslala mu „Prohlášení člena Dozorčí komise Rady ČRo" . Splnění v něm obsažených podmínek je podle Zákona o Českém rozhlase předpokladem pro výkon této funkce.
Rada ČRo pozve na volbu členů Dozorčí komise (27. 11. 2002) ty kandidáty, kteří splní požadované podmínky stanovené zákonem.
Hlasování: 9 pro
Usnesení 81/02
Rada Českého rozhlasu schválila zásady analýzy vysílání ČRo 6, kterou vypracuje Centrum mediálních studií při FSV UK.
Analýza bude sledovat především následující aspekty postavení stanice ČRo 6 a její programové nabídky:
1. Charakterizovat programovou nabídku a celkový design stanice ČRo 6.
2. Zjistit, jakými prostředky (a jakým dílem) ČRo 6 jako jediná stanice věnující se politické publicistice, zejména analytickým komentářům, přispívá svými pořady k naplňování poslání ČRo, jak je vymezeno v příslušné právní normě, včetně kvalitativních nároků, které zákon klade na programovou skladbu (zvláště vyváženost poskytovaných informací).
3. Zjistit, do jaké míry je či může být programová nabídka přitažlivá pro tu posluchačskou obec, pro niž je projektována.
4. Vyložit reálné postavení ČRo 6 v současné nabídce rozhlasových stanic, a to jak stanic ČRo, tak stanic ostatních, a zhodnotit její potenciální postavení a potřebnost vzhledem k existující nabídce.
Hlasování: 9 pro
Usnesení 82/02
Rada Českého rozhlasu doporučuje generálnímu řediteli k uskutečnění výběru pro účast na programové konferenci o stanici ČRo 2 - Praha následující mimorozhlasové účastníky (seznam je přiložen).
Za Radu ČRo pověřuje účastí svého člena Michala Pavlatu. (termín navržený generálním ředitelem je 15. 11. 2002)
Hlasování: 9 pro
Usnesení 83/02
Rada vzala s uspokojením informaci o výsledcích a průběhu Prix Bohemia v Poděbradech. Považuje za užitečné, aby v obdobném rozsahu pokračoval i příští období s tím, že bude již v plné režii Českého rozhlasu.
Hlasování : 9 pro
Usnesení 84/02
Rada vzala na vědomí komplexní informaci o zpravodajském a technickém zajištění listopadového summitu NATO. S uspokojením pak skutečnost že Český rozhlas zajistil ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí služby pro zahraniční rozhlasové stanice. Žádá přitom generálního ředitele, aby během prosince byla Rada informována o zhodnocení práce rozhlasových pracovníků během summitu.
Hlasování: 9 pro
Usnesení 85/02
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci generálního ředitele o plánech rekonstrukce staré pražské rozhlasové budovy, která je kulturní technickou památkou. Vzhledem k složité finanční situaci, která se letos prohloubila o velké povodňové škody na karlínské rozhlasové budově, která je též kulturní památkou, a rozhlasové budovy v Českých Budějovicích, nemá námitek, aby rekonstrukce byla zahájena po etapách. Doporučuje přitom generálnímu řediteli, aby vzhledem k tomu že pražská rozhlasová budova je kulturní památkou, požádal u vládních i mezinárodních organizací o poskytnutí grantů na její opravu a hledal další zdroje financování opravy.
Hlasování: 9 pro
Usnesení 86/02
Rada Českého rozhlasu po projednání stížnosti Náboženské společnosti Svědci Jehovovi směřující proti nečinnosti Českého rozhlasu ve věci opakovaného návrhu na vysílání jejich bohoslužeb žádá opětovně generálního ředitele ČRo, aby
1. uvedl praxi náboženského vysílání do souladu se stanoviskem Rady uvedeným v dopise čj.37/02 ze dne 11. 4. 2002;
2. neprodleně informoval Radu o způsobu řešení, které programový ředitel v této souvislosti příjme. Hlasování: 9 pro
Usnesení 87/02
Rada souhlasí s poskytnutím studijních materiálů posluchačce Národohospodářské fakulty VŠE M. Křížové v takovém rozsahu, aby nebyl porušen zákon o Českém rozhlase, příp. další právní předpisy.
Hlasování: 9 pro
Usnesení 88/02
Příští řádné zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat 27. listopadu 2002.
Hlasování: 9 pro

Usnesení 89/02 a 90/02 byla přijata v neveřejné části zasedání.


Informace generálního ředitele:
Generální ředitel informoval o
- jednání s ministrem zahraničních věcí JUDr. Svobodou o financování zahraničního vysílání ČRo v roce 2003;

Rada Českého rozhlasu děkuje vedení ČRo SEVER za laskavé přijetí a poskytnutí prostor pro zasedání Rady.

Ověření zápisu: Michal Prokop