Zápis z 3. schůze Rady Českého rozhlasu,
která se konala dne 26. března 2003 v budově Českého rozhlasu v Plzni

Přítomní: Richard Seemann, Michal Prokop, členové předsednictva Rady ČRo,
Ervín Kukuczka, Michal Pavlata, Lenka Procházková,
Maria Ptáčková,
Omluveni: Milan Blažek, Milan Uhde, Bohuš Zoubek;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: ing. Václav Kasík,

Program schůze Rady ČRo
1. schválení programu
2. usnesení o zasedáních předsednictva Rady v měsíci březnu
3. usnesení k výsledku hospodaření Rady za rok 2002
4. stanovisko Rady k plánu investičních akcí předložených generálním ředitelem ČRo
5. zadání Rady Dozorčí komisi k zjištění účelného využívání finančních prostředků při výrobě znělek v externích studiích
6. stanovisko Rady k projednávání materiálů o ČRo 6
7. usnesení Rady ČRo k Výroční zprávě Rady za rok 2002 I.část
8 usnesení o příštím zasedání Rady Českého rozhlasu
Program byl hlasováním schválen.

Usnesení 21/03
Rada ČRo schválila jednání svého předsednictva ze dne 5.března 2003 Hlasování: 6 pro

Usnesení 22/03
Rada ČRo schválila jednání svého předsednictva ze dne 12.března 2003
Hlasování: 6 pro

Usnesení 23/03
Rada ČRo schválila jednání svého předsednictva ze dne 19.března 2003
Hlasování: 6 pro

Usnesení 24/03
Rada ČRo schválila jednání svého předsednictva ze dne 26. března 2003.
Hlasování 6 pro

Usnesení 25/03
Rada Českého rozhlasu schvaluje výsledek hospodaření Rady za rok 2002 ve výši skutečných nákladů 3 190 139,42 Kč proti plánovaným 3 645 000,00 Kč.
Hlasování: 6 pro

Usnesení 26/03
Rada ČRo na základě usnesení 15/03 souhlasí se stanoviskem Dozorčí komise k návrhu generálního ředitele na změnu pořadí investičních akcí schváleným na jejím 2. zasedání 26. 2. 03. Usnesení Dozorčí komise Rady ČRo je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: 6 pro

Usnesení 27/03
Rada Českého rozhlasu zadává Dozorčí komisi, podle článku VIII. odst .1 Jednacího řádu komise úkol, aby dle článku II odst. 1 zjistila, zda jsou účelně a hospodárně využívány finanční prostředky Českého rozhlasu při externím zadávání zvukové grafiky.
Hlasování: 6 pro

Usnesení 28/03
Rada Českého rozhlasu na základě široké diskuse, jejímž základem byla Analýza vysílání Českého rozhlasu 6 zpracovaná Centrem pro mediální studia UK FSV došla k závěru, že ČRo 6 má postavení stanice, která může vhodným způsobem doplňovat poslání Českého rozhlasu v oblasti zpravodajství a může být i vhodným obohacením služby veřejnosti v oblasti publicistiky. Doporučuje proto generálnímu řediteli, aby na základě závěrů vyplývajících ze zprávy CEMESu a následné diskuse orientoval práci stanice tak, aby sloužila těmto předpokládaným cílům. Rada se rozhodla požádat CEMES ještě během letošního roku o zpracování nové zprávy, která by zhodnotila jak stanice tyto úkoly naplňuje. Rada souhlasí s tím, aby CEMES dal vypracovanou zprávu k dispozici veřejnosti.
Hlasování: 6 pro

Usnesení 29/03
Rada Českého rozhlasu schvaluje Výroční zprávu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2002 I.část, kterou předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky podle § 8 odst.2 Zákona o Českém rozhlase (do 31. 3. 2003). Rada schválila pořadí příloh Výroční zprávy.
Výroční zpráva bude zveřejněna na internetové stránce Rady ČRo (bez příloh).
Hlasování: 6 pro

Usnesení 30/03
Příští zasedání Rady Českého rozhlasu je svoláno na 30.dubna 2003. Návrh programu, místo konání a hodinu zasedání stanoví předsednictvo Rady ČRo nejpozději do 23.dubna 2003.
Hlasování:

Rada Českého rozhlasu žádá generálního ředitele, aby poděkoval všem pracovníkům Českého rozhlasu za zajišťování zpravodajství o Iráku.

Akce Daruj krev s Českým rozhlasem se zúčastnilo celkem 855 dárců.

Rada děkuje organizátorům a dárcům, kteří se podíleli na této akci.

Na závěr schůze Rada besedovala s ředitelem ČRo Plzeň mgr. Bako a seznámila se s provozem stanice.
Ředitel ČRo Plzeň mgr. Bako informoval Radu o problémech a plánech stanice a o zásadách, které ČRo Plzeň při přípravě vysílání zachovává.
Respektování specifického zaměření posluchačů odrážejícího se zejména v rozmanitosti požadavků na stránku hudební a uměleckou vůbec, bohatá rozhlasová zkušenost ředitele a pracovníků stanice navozuje stabilní přízeň posluchačů v regionu
Rada děkuje vedení ČRo Plzeň za laskavé přijetí a za zajištění místa pro konání schůze Rady.

Pokračování 27. března 2003 v redakci Českého rozhlasu Karlovy Vary:
Rada se za přítomnosti ředitele ČRo Plzeň seznámila s prací karlovarské redakce ČRo, rovněž s objektem, do něhož se po rekonstrukci v budoucnu přesune nově vzniklé regionální studio ČRo Karlovy Vary.

Ověření zápisu: Michal Prokop